سرور ترکیه

رم ۴گیگ به بالا سیستم عامل ویندوز موجود هست

سرور 1 گیگ ترکیه
 • RAM 1GB
 • CPU 1core
 • DISK 30GB SSD
 • BW 1.5TB
 • OS Linux,Mikrotik
سرور 2 گیگ ترکیه
 • RAM 2GB
 • CPU 1core
 • DISK 50GB SSD
 • BW 1TB
 • OS Linux,Mikrotik
سرور 4 گیگ ترکیه
 • RAM 4GB
 • CPU 2core
 • DISK 50GB SSD
 • BW 1TB
 • OS Windows,Linux,Mikrotik
سرور 8 گیگ ترکیه
 • RAM 8GB
 • CPU 4core
 • DISK 50GB SSD
 • BW 1TB
 • OS Windows,Linux,Mikrotik
سرور 16 گیگ ترکیه
 • RAM 16GB
 • CPU 8core
 • DISK 50GB SSD
 • BW 1TB
 • OS Windows,Linux,Mikrotik