سرور مجازی استونی

سیستم عامل ویندوز روی رم 2 گیگ به بالا موجود هست

سرور ۱ گیگ استونی
 • RAM 1GB
 • CPU 1core
 • DISK 25GB SSD
 • BW 2TB
 • OS Linux,Mikrotik
سرور ۲ گیگ استونی
 • RAM 2GB
 • CPU 2core
 • DISK 50GB SSD
 • BW 4TB
 • OS Windows,Linux,Mikrotik
سرور ۴ گیگ استونی
 • RAM 4GB
 • CPU 4core
 • DISK 100GB SSD
 • BW 6TB
 • OS Windows,Linux,Mikrotik
سرور ۸ گیگ استونی
 • RAM 8GB
 • CPU 6core
 • DISK 250GB SSD
 • BW 8TB
 • OS Windows,Linux,Mikrotik