سرور مجازی ایتالیا

سرور 1 گیگ ایتالیا
 • رم 1گیگ
 • سی پی یو 1 هسته
 • هارد 15گیگ
 • ترافیک 1ترا
سرور 2 گیگ ایتالیا
 • رم 2گیگ
 • سی پی یو 1 هسته
 • هارد 20 گیگ
 • ترافیک 2ترا
سرور 4 گیگ ایتالیا
 • رم 4گیگ
 • سی پی یو 1 هسته
 • هارد 45 گیگ
 • ترافیک 4ترا
سرور 6 گیگ ایتالیا
 • رم 6گیگ
 • سی پی یو 1 هسته
 • هارد 75گیگ
 • ترافیک 6تا