سرور مجازی کره جنوبی

سیستم عامل ویندوز رم 4 گیگ به بالا ارائه میشود

سرور ۱ گیگ کره جنوبی
 • RAM 1GB
 • CPU 1core
 • DISK 25GB SSD
 • BW 1TB
 • OS Linux,Mikrotik
سرور ۲ گیگ کره جنوبی
 • RAM 2GB
 • CPU 1core
 • DISK 50GB SSD
 • BW 1TB
 • OS Linux,Mikrotik
سرور ۴ گیگ کره جنوبی
 • RAM 4GB
 • CPU 2core
 • DISK 50GB SSD
 • BW 1TB
 • OS Windows,Linux,Mikrotik
سرور ۸ گیگ کره جنوبی
 • RAM 8GB
 • CPU 4core
 • DISK 50GB SSD
 • BW 1TB
 • OS Windows,Linux,Mikrotik
سرور ۱۶ گیگ کره جنوبی
 • RAM 16GB
 • CPU 8core
 • DISK 50GB SSD
 • BW 1TB
 • OS Windows,Linux,Mikrotik