سرور اختصاصی مارکت هتزنر آلمان

در صورتی که آفر دلخواه شما در لیست نبود ، آفر خود را تیکت کنید

SB31
 • CPU Intel® Core™ i7-2600
 • RAM 16 GB DDR3
 • Disk 2x 3 TB SATA
 • Location Germany
 • Traffic 1 GBit/s guaranteed bandwidth
 • توجه در صورت تغییر قیمت ارز ، قیمت ها تغییر میکند
 • زمان تحویل سرور ۱ روز کاری
SB33
 • CPU Intel® Core™ i7-930
 • RAM 24 GB DDR3
 • Disk 2x 750 GB SATA
 • Location Germany
 • Traffic 1 GBit/s guaranteed bandwidth
 • توجه در صورت تغییر قیمت ارز ، قیمت ها تغییر میکند
 • زمان تحویل سرور ۱ روز کاری
SB34
 • CPU Intel® Core™ i7-920
 • RAM 48 GB DDR3
 • Disk 2x 2 TB SATA Enterprise
 • Location Germany
 • Traffic 1 GBit/s guaranteed bandwidth
 • توجه در صورت تغییر قیمت ارز ، قیمت ها تغییر میکند
 • زمان تحویل سرور ۱ روز کاری
SB35
 • CPU Intel® Core™ i7-2600
 • RAM 32 GB DDR3
 • Disk 2x 750 GB SATA
 • Location Germany
 • Traffic 1 GBit/s guaranteed bandwidth
 • توجه در صورت تغییر قیمت ارز ، قیمت ها تغییر میکند
 • زمان تحویل سرور ۱ روز کاری
SB38
 • CPU Intel® Xeon E3-1275
 • RAM 32 GB DDR3
 • Disk 2x 300 GB SAS
 • Location Germany
 • Traffic 1 GBit/s guaranteed bandwidth
 • توجه در صورت تغییر قیمت ارز ، قیمت ها تغییر میکند
 • زمان تحویل سرور ۱ روز کاری
SB42
 • CPU Intel® Core™ i7-3770
 • RAM 32 GB DDR3
 • Disk 2x 3 TB SATA
 • Location Germany
 • Traffic 1 GBit/s guaranteed bandwidth
 • توجه در صورت تغییر قیمت ارز ، قیمت ها تغییر میکند
 • زمان تحویل سرور ۱ روز کاری
SB42 SSD
 • CPU Intel® Core™ i7-4770
 • RAM 32 GB DDR3
 • Disk 2x 240 GB SSD
 • Location Germany
 • Traffic 1 GBit/s guaranteed bandwidth
 • توجه در صورت تغییر قیمت ارز ، قیمت ها تغییر میکند
 • زمان تحویل سرور ۱ روز کاری
SB43 SSD
 • CPU Intel® Core™ i7-980x
 • RAM 24 GB DDR3
 • Disk 2x 1.5 TB SATA + 1x 120 GB SSD
 • Location Germany
 • Traffic 1 GBit/s guaranteed bandwidth
 • توجه در صورت تغییر قیمت ارز ، قیمت ها تغییر میکند
 • زمان تحویل سرور ۱ روز کاری
SB45 SSD
 • CPU Intel® Core™ i7-2600
 • RAM 16 GB DDR3
 • Disk 2x 3 TB SATA + 1x 120GB SSD
 • Location Germany
 • Traffic 1 GBit/s guaranteed bandwidth
 • توجه در صورت تغییر قیمت ارز ، قیمت ها تغییر میکند
 • زمان تحویل سرور ۱ روز کاری
SB45 SSD
 • CPU Intel® Xeon E3-1246V3
 • RAM 32 GB DDR3
 • Disk 2x 240 GB SSD
 • Location Germany
 • Traffic 1 GBit/s guaranteed bandwidth
 • توجه در صورت تغییر قیمت ارز ، قیمت ها تغییر میکند
 • زمان تحویل سرور ۱ روز کاری
SB48
 • CPU Intel® Xeon E3-1245V2
 • RAM 32 GB DDR3 ECC
 • Disk 2x 2 TB SATA Enterprise
 • Location Germany
 • Traffic 1 GBit/s guaranteed bandwidth
 • توجه در صورت تغییر قیمت ارز ، قیمت ها تغییر میکند
 • زمان تحویل سرور ۱ روز کاری
SB50
 • CPU Intel® Xeon E3-1275
 • RAM 32 GB DDR3 ECC
 • Disk 2x 2 TB SATA Enterprise
 • Location Germany
 • Traffic 1 GBit/s guaranteed bandwidth
 • توجه در صورت تغییر قیمت ارز ، قیمت ها تغییر میکند
 • زمان تحویل سرور ۱ روز کاری
SB50 SSD
 • CPU Intel® Xeon E3-1245
 • RAM 16 GB DDR3 ECC
 • Disk 2x 3 TB SATA Enterprise + 1x120 SSD
 • Location Germany
 • Traffic 1 GBit/s guaranteed bandwidth
 • توجه در صورت تغییر قیمت ارز ، قیمت ها تغییر میکند
 • زمان تحویل سرور ۱ روز کاری
SB52 SSD
 • CPU Intel® Core™ i7-930
 • RAM 48 GB DDR3
 • Disk 2x 2 TB SATA Enterprise + 2x240 GB SSD
 • Location Germany
 • Traffic 1 GBit/s guaranteed bandwidth
 • توجه در صورت تغییر قیمت ارز ، قیمت ها تغییر میکند
 • زمان تحویل سرور ۱ روز کاری
SB54 SSD
 • CPU Intel® Xeon E3-1245
 • RAM 16 GB DDR3 ECC
 • Disk 2x 3 TB SATA + 1x240 GB SSD
 • Location Germany
 • Traffic 1 GBit/s guaranteed bandwidth
 • توجه در صورت تغییر قیمت ارز ، قیمت ها تغییر میکند
 • زمان تحویل سرور ۱ روز کاری
SB65
 • CPU Intel® Xeon E3-1270V3
 • RAM 32 GB DDR3 ECC
 • Disk 2x4 TB SATA Enterprise
 • Location Germany
 • Traffic 1 GBit/s guaranteed bandwidth
 • توجه در صورت تغییر قیمت ارز ، قیمت ها تغییر میکند
 • زمان تحویل سرور ۱ روز کاری
SB67
 • CPU Intel® Core™ i7-3930
 • RAM 64 GB DDR3
 • Disk 2x 3 TB SATA
 • Location Germany
 • Traffic 1 GBit/s guaranteed bandwidth
 • توجه در صورت تغییر قیمت ارز ، قیمت ها تغییر میکند
 • زمان تحویل سرور ۱ روز کاری
SB73 SSD
 • CPU Intel® Xeon E3-1275V2
 • RAM 32 GB DDR3 EC
 • Disk 4x120 GB SSD
 • Location Germany
 • Traffic 1 GBit/s guaranteed bandwidth
 • توجه در صورت تغییر قیمت ارز ، قیمت ها تغییر میکند
 • زمان تحویل سرور ۱ روز کاری
SB80 SSD
 • CPU Intel® Core™ i7-3930
 • RAM 64 GB DDR3
 • Disk 2x3 TB SATA + 2x120 GB SSD
 • Location Germany
 • Traffic 1 GBit/s guaranteed bandwidth
 • توجه در صورت تغییر قیمت ارز ، قیمت ها تغییر میکند
 • زمان تحویل سرور ۱ روز کاری
SB88 SSD
 • CPU Intel® Xeon E3-1275V2
 • RAM 32 GB DDR3 ECC
 • Disk 2x240 GB SSD
 • Location Germany
 • Traffic 1 GBit/s guaranteed bandwidth
 • توجه در صورت تغییر قیمت ارز ، قیمت ها تغییر میکند
 • زمان تحویل سرور ۱ روز کاری