سرور اختصاصی سُیو استارت (فرانسه ، کانادا)

*تا ۱۶ عدد آی پی بصورت یکبار پرداخت میباشد و هزینه تمدید ماهیانه ندارد

E3-SAT-1-16
 • CPU Intel Xeon E3-1225v2
 • Cores / Threads 4c/4t
 • Freq. GHz /3.6GHz
 • RAM 16GB DDR3 1333 MHz
 • Disk SoftRaid 2x2TB SATA
 • free IPs/month 16*
 • Location FRANCE , CANADA
 • توجه در صورت تغییر قیمت ارز ، قیمت ها تغییر میکند
 • زمان تحویل سرور ۱۲۰ ثانیه
Starting from
تومان 240,000
Měsíčně
Objednat
E3-SSD-1-16
 • CPU Intel Xeon E3-1225v2
 • Cores / Threads 4c/4t
 • Freq. GHz /3.6GHz
 • RAM 16GB DDR3 1333 MHz
 • Disk SoftRaid 3x120GB SSD
 • free IPs/month 16*
 • Location FRANCE , CANADA
 • توجه در صورت تغییر قیمت ارز ، قیمت ها تغییر میکند
 • زمان تحویل سرور ۱۲۰ ثانیه
Starting from
تومان 240,000
Měsíčně
Objednat
SYS-SAT-1-16
 • CPU Intel W3520
 • Cores / Threads 4c/8t
 • Freq. GHz /2.93GHz
 • RAM 16GB DDR3 ECC 1333 MHz
 • Disk SoftRaid 2x2TB SATA
 • free IPs/month 16*
 • Location FRANCE , CANADA
 • توجه در صورت تغییر قیمت ارز ، قیمت ها تغییر میکند
 • زمان تحویل سرور ۱۲۰ ثانیه
Starting from
تومان 240,000
Měsíčně
Objednat
E3-SSD-2-32
 • CPU Intel Xeon E3-1225v2
 • Cores / Threads 4c/4t
 • Freq. GHz /3.6GHz
 • RAM 32GB DDR3 1333 MHz
 • Disk SoftRaid 3x120GB SSD
 • free IPs/month 16*
 • Location FRANCE , CANADA
 • توجه در صورت تغییر قیمت ارز ، قیمت ها تغییر میکند
 • زمان تحویل سرور ۱۲۰ ثانیه
Starting from
تومان 273,000
Měsíčně
Objednat
SYS-SAT-1-32
 • CPU Intel W3520
 • Cores / Threads 4c/8t
 • Freq. GHz /2.93GHz
 • RAM 32GB DDR3 1333 MHz
 • Disk SoftRaid 2x2TB SATA
 • free IPs/month 16*
 • Location FRANCE , CANADA
 • توجه در صورت تغییر قیمت ارز ، قیمت ها تغییر میکند
 • زمان تحویل سرور ۱۲۰ ثانیه
Starting from
تومان 273,000
Měsíčně
Objednat
E3-SAT-2-32
 • CPU Intel Xeon E3-1225v2
 • Cores / Threads 4c/4t
 • Freq. GHz /3.8GHz
 • RAM 32GB DDR3 1333 MHz
 • Disk SoftRaid 2x2TB SATA
 • free IPs/month 16*
 • Location FRANCE , CANADA
 • توجه در صورت تغییر قیمت ارز ، قیمت ها تغییر میکند
 • زمان تحویل سرور ۱۲۰ ثانیه
Starting from
تومان 348,000
Měsíčně
Objednat
E5v2-SAT-1-32
 • CPU Intel Xeon E5-1620v2
 • Cores / Threads 4c/8t
 • Freq. GHz /3.9GHz
 • RAM 32GB DDR3 ECC 1333 MHz
 • Disk SoftRaid 2x2TB SATA
 • free IPs/month 16*
 • Location FRANCE , CANADA
 • توجه در صورت تغییر قیمت ارز ، قیمت ها تغییر میکند
 • زمان تحویل سرور ۱۲۰ ثانیه
Starting from
تومان 312,000
Měsíčně
Objednat
E3-SAT-3-32
 • CPU Intel Xeon E3-1245v2
 • Cores / Threads 4c/8t
 • Freq. GHz /3.8GHz
 • RAM 32GB DDR3 1333 MHz
 • Disk SoftRaid 2x2TB SATA
 • free IPs/month 16*
 • Location FRANCE , CANADA
 • توجه در صورت تغییر قیمت ارز ، قیمت ها تغییر میکند
 • زمان تحویل سرور ۱۲۰ ثانیه
Starting from
تومان 312,000
Měsíčně
Objednat