کانفیگ سی پنل

کانفیگ سی پنل | پلن ۱

هزینه بصورت یکبار پرداخت میباشد

 • نصب و راه اندازی اولیه بله
 • پارتیشن بندی انجام میشود
 • کانفیگ امنیتی خیر
 • کانفیگ وب سرور معمولی
 • لایسنس ندارد
کانفیگ سی پنل | پلن ۲

هزینه بصورت یکبار پرداخت میباشد

 • نصب و راه اندازی اولیه بله
 • پارتیشن بندی انجام میشود
 • کانفیگ امنیتی متوسط
 • کانفیگ وب سرور حد متوسط
 • لایسنس ندارد
کانفیگ سی پنل | پلن ۳

هزینه بصورت یکبار پرداخت میباشد

 • نصب و راه اندازی اولیه بله
 • پارتیشن بندی انجام میشود
 • کانفیگ امنیتی خوب
 • کانفیگ وب سرور حد خوب
 • لایسنس ندارد
کانفیگ سی پنل | پلن ۴

هزینه بصورت یکبار پرداخت میباشد

 • نصب و راه اندازی اولیه بله
 • پارتیشن بندی انجام میشود
 • کانفیگ امنیتی عالی
 • کانفیگ وب سرور حد عالی
 • لایسنس ماه اول
کانفیگ سی پنل | پلن ۵

هزینه بصورت یکبار پرداخت میباشد

 • نصب و راه اندازی اولیه بله
 • پارتیشن بندی انجام میشود
 • کانفیگ امنیتی حرفه ای
 • کانفیگ وب سرور حد حرفه ای
 • لایسنس تمام ماه ها